Įkurta skiltis teisės dokumentams

Įkurta skiltis teisės dokumentams

Nuo šiol svetainėje bus skiltis kurioje galėsite rasti medžioklės ir kitus su ja susijusius teisinius dokumentus, redakcijas ir kita vertinga informacija.

Paskutinis pasikeitimai yra medžioklės įstatyme, naujausia redakcija galite rasti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=452181

Kategorijos

Sekite mus