To­kie brie­džių ra­gai – re­ti eg­zem­plio­riai Aly­taus ra­jo­ne

To­kie brie­džių ra­gai – re­ti eg­zem­plio­riai Aly­taus ra­jo­ne

Rug­sė­jo 5-oji Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čiam me­džio­to­jų klu­bui „Va­rė­nė“ tu­rė­tų tap­ti is­to­ri­ne. Šios die­nos anks­tų ry­tą, apie 6 va­lan­dą, „Va­rė­nės“ me­džiok­lės plo­tuo­se pir­mą­kart su­me­džio­tas brie­dis su iš­skir­ti­nio dy­džio ra­gais, ku­riuos me­džio­to­jai va­di­na auk­si­niais. Juos kaip me­džiok­lės tro­fė­jų tu­rė­tų įver­tin­ti eks­per­tai ir ap­do­va­no­ti auk­so me­da­liu. O brie­dį su iš­skir­ti­niais ra­gais su­me­džio­jo „Va­rė­nės“ klu­bo na­rys Vla­das Ar­ža­naus­kas. Aly­taus…

Source

https://www.miske.lt/tokie-briedziu-ragai-reti-egzemplioriai-alytaus-rajone/

Kategorijos

Sekite mus